โรงเรียนบ้านคลองสุข

หมู่ที่ 4 บ้านคลองสุข ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

097 036 2307

ธรณีวิทยา การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและวิวัฒนาการกระจายของพื้นผิว

ธรณีวิทยา เป็นวินัยที่ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา สาเหตุก … Read more