โรงเรียนบ้านคลองสุข

หมู่ที่ 4 บ้านคลองสุข ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

097 036 2307

อาคารสถานที่


อาคารสถานที่ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านคลองสุข

อาคารสถานที่
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2523
อาคารสถานที่
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2529
อาคารสถานที่
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2519
อาคารสถานที่
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2526
building5
ส้วม
สปช.603/29
ปีที่สร้าง 2545
building6
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2552
building7
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2550
building8
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2527
building9
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2534
building10
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558