โรงเรียนบ้านคลองสุข

หมู่ที่ 4 บ้านคลองสุข ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

097 036 2307

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองสุข

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1
อนุบาล 2 4 8 12 1
อนุบาล 3 5 2 7 1
รวมชั้นอนุบาล 9 10 19 2
ป.1 9 8 17 1
ป.2 3 6 9 1
ป.3 2 6 8 1
ป.4 10 3 13 1
ป.5 8 3 11 1
ป.6 6 2 8 1
รวมชั้นประถมศึกษา 38 28 66 6
รวมทั้งหมด 47 38 85 8