โรงเรียนบ้านคลองสุข

หมู่ที่ 4 บ้านคลองสุข ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

097 036 2307

กล่าวเชิญชวน ประชาสัมพันธ์

กล่าวเชิญชวน ประชาสัมพันธ์นายนิวัติ ทวยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสุข กล่าวเชิญชวนประชาสัมพันธ์ เรื่องการออกเสียงประชามติ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559

กล่าวเชิญชวน กล่าวเชิญชวน กล่าวเชิญชวน