โรงเรียนบ้านคลองสุข

หมู่ที่ 4 บ้านคลองสุข ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

097 036 2307

โรงเรียนบ้านคลองสุข

นายสาคร บัวผุด
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านคลองสุข

Previous
Next

ประวัติ โรงเรียนบ้านคลองสุข

โรงเรียนบ้านคลองสุข   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๔  ตำบลบางชนะ  อำเภอเมือง   จังหวัดสุราษฎร์ธานี         มีเนื้อที่ทั้งหมดจำนวน  ๓  ไร่  ๓  งาน  ๖๔  ตารางวา  โรงเรียนนี้ตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือของประชาชนที่เห็นความสำคัญของการศึกษา  ต้องการให้บุตรหลานมีความรู้  อ่านออกเขียนได้  ภายใต้การนำของ  นายกลิ่น  โอ่ทอง  และชาวบ้านหมู่ที่  ๓  และหมู่ที่  ๔  ตำบลบางชนะ  โดยได้สละที่ดินจำนวน  ๒  ไร่  และร่วมมือพัฒนา สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น  เปิดสอนระดับประถมศึกษาปีที่  ๑-๒  มีครูผู้สอน  ๒  คนต่อมาโรงเรียนชำรุดทรุดโทรมมากจนต้องลดชั้นเรียน  เหลือเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  ระยะนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒-๔  ต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนอื่น  ซึ่งอยู่ห่างไกล  ทำให้นักเรียนส่วนหนึ่งตกค้างการเล่าเรียนเป็นจำนวนมาก

ต่อมาเดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕๐๔  นายชิต  ภูเขาทอง  ได้มารับตำแหน่งครูใหญ่  ได้ร่วมมือกับ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  โดยได้ประชุมผู้ปกครองวางโครงการจัดหาที่ดิน  และนายเกริ่น  บุญรักษา  ราษฎร  หมู่ที่๔  ตำบลบางชนะ  ได้มอบที่ดินให้โรงเรียน  จำนวน  ๒  ไร่เศษ  ต่อมานางยอง  ศรีทิพย์  นายเทียบ  นุ่นรักษา  ซึ่งมีที่ดินติดต่อกับโรงเรียนมอบให้อีกรวมเป็นเนื้อที่ทั้งหมด  ๓  ไร่  ๑  งาน  ๔  ตารางวา

พ.ศ.๒๕๐๕  นายซ้อน  ศิวายพราหมณ์  ศึกษาธิการจังหวัด  พร้อมด้วยนายว้า  กาญจนอักษร  ศึกษาธิการอำเภอ  ได้ทาร่วมกันตรวจที่ดินบริเวณปากคลอง  ๓  แพร่งดังกล่าว  และเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะสร้างอาคารเรียน  ทั้งให้ข้อคิดกำลังใจ  แก่คณะกรรมการจะหาทางสนับสนุนด้านงบประมาณอีกด้วย  คณะกรรมการได้ดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลน  ป.๑ ข  กว้าง  ๘  เมตร  ๙  เมตร  ขนาด  ๒  ห้องเรียน  เสาคอนกรีต  เครื่องไม้เคี่ยม  มุงกระเบื้องลอนคู่  โดยการบริจาคของประชาชนทั้งภายในและภายนอกท้องถิ่น  เมื่อวันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๑๖  ในช่วงนั้นเงินหมดที่จะดำเนินการต่อ  จึงได้พัฒนาขุดดิน  ทำถนน  และตัดไม้ลำภูมาถมสนามโรงเรียนซึ่งเป็นที่ลุ่มน้ำท่วมถึง  เพื่อให้พ้นระดับน้ำทะเล

ต่อมาเดือน  กันยายน  พ.ศ.๒๕๐๗  ราษฎรบริจาคเงินจำนวน  ๒,๕๐๐  บาท  สร้างประตู  หน้าต่าง  รางน้ำ  และอุปกรณ์การเรียนอีกจำนวน  ๖๐๐  บาท

พ.ศ.๒๕๑๐  มีนักเรียนเพิ่มขึ้น  กรรมการศึกษาเห็นว่า  ควรต่อเติมอาคารอีก  ๑  ห้องเรียน  ช่วยกันบริจาคเงินและช่วยกันก่อสร้างโดยวิธีพัฒนา  ถึงขั้นยกมุงและได้เงินงบประมาณสมทบก่อสร้างจนแล้วเสร็จ

พ.ศ.๒๕๑๔  จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น  ได้ของบประมาณสร้างต่อเติมอีก  ๒  ห้องเรียน  รวมเป็น  ๕  ห้องเรียน

วันที่  ๒๗  เมษายน  พ.ศ.๒๕๒๖  นายธงชัย  ชวะพงษ์  ได้มารับตำแหน่งครูใหญ่แทน  นายชิต  ภูเขาทอง  ซึ่งลาออกเนื่องจากสุขภาพไม่แข็งแรง

โรงเรียนบ้านคลองสุข

พ.ศ.๒๕๒๗  ได้รับงบประมาณจำนวน  ๔๙,๕๐๐  บาท  สร้างต่อเติมอาคารเรียน  แบบ ป.๑ ข.  จำนวน  ๓  ห้องเรียน  ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน  เป็นเงิน  ๓๐,๐๐  บาท  ซ่อมแซมโรงอาหาร  โดยเทพื้นคอนกรีตกั้นรั้ว  และห้องเก็บของแล้วเสร็จ  เมื่อวันที่  ๒ มกราคม  พ.ศ.๒๕๒๘

วันที่  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๒๙  นายสุนัย  ตรียุทธ  ได้มารับตำแหน่งครูใหญ่  แทนนายธงชัย  ชวะพงษ์  ซึ่งได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ที่โรงเรียนบ้านยางงาม

พ.ศ.๒๕๒๙  ได้รับงบประมาณให้รื้อย้ายอาคารเรียนหลังเก่า  ๕  ห้องเรียน  มาสร้างใหม่  แบบ  ป.๑ ข  ๕  ห้องเรียน  ด้วยเงินงบประมาณ  จำนวน  ๕๙๕,๐๐๐  บาท  พร้อมอุปกรณ์ประจำ  ห้องเรียนครบทั้ง  ๕ห้องเรียน  ได้แก่  โต๊ะครู  ๕  ชุด  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน  ๒๐๐  ชุด  ตู้เก็บเอกสาร  ๕  ใบ  และชั้นวางหนังสือจำนวน  ๕  หลัง  โดยได้ย้ายมาเรียนอาคารหลังใหม่ในปีการศึกษา  ๒๕๓๐  พร้อมทั้งได้รับอนุญาตให้เปิดชั้นเด็กเล็ก  จำนวน  ๑  ห้องเรียน

วันที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔  นายนิวัติ  ทวยเจริญ  ได้มารับตำแหน่งผู้อำนวยการ

ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  มีเนื้อที่  ๓ ไร่  ๓ งาน ๖๔ ตารางวา  มีเขตพื้นที่บริการ  ๓  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  ๔  หมู่ที่  ๖  ตำบลบางชนะ  และหมู่ที่  ๘  ตำบลคลองฉนาก  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านคลองสุข  จัดระบบบริหารจัดการด้วยการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง   มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีคุณธรรมจริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์  ปฎิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ก้าวทันเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของสังคม  ภายใต้การจัดสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

พันธกิจ

๑.  จัดระบบบริหารจัดการด้วยการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง  ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิพลโดยชะระบบข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องชัดเจนและเป็นปัจจุบัน

๒.  จัดระบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้  ให้ผู้เรียนรู้ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างแท้จริง  ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  โดยใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  ควบคู่กับการใช้ระบบการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างแท้จริง

๓.  จัดระบบการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ปฎิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   โดยใช้กระบวนการพัฒนาทักษะด้านกีฬา  นันทนาการ  ลูกเสือเนตรนารีและการอบรมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง

 

นานาสาระ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.